UTDANNING

Informasjon hentet fra: https://flt.no/meny/utdanning/

Addisco

Gjennom utdanningsselskapet Addisco, tilbyr FLT utdanning innenfor ulike fagretninger på ulike nivåer. Dette for at våre medlemmer til enhver tid kan tilegne seg den kompetansen som arbeidslivet krever.

Addisco har et bredt samarbeid med ulike utdanningsinstitusjoner, og tilbyr blant annet høyskole- og universitetsutdanning opp til master- nivå. Alle kurs er tilrettelagt slik at de lar seg kombinere med jobb- og privatliv.

Du kan få inntil 50. 000 kronet i et årlig stipend. Stipendet dekker alle kurskostnader, studiemateriell og reise og opphold i forbindelse med studier. Det er viktig for oss at økonomi ikke skal være et hinder til å ta utdanning.

Fakta om stipend

  • For å få stipend må du være i yrkesaktiv alder. Du kan ikke være pensjonert eller førtidspensjonert. Du må ha en tariffavtale som gir rett til støtte.
  • Støtten tildeles for den tiden som er normert for utdanningen, og det må søkes for hvert skoleår.
  • De fleste av våre medlemmer har i tillegg rett til støtte fra LOs utdanningsfond
  • Medlemmer i statlig sektor som er omfattet av Hovedtariffavtalen i Staten har ikke rett til FLT sin støtteordning for videreutdanning. De kan søke LO Stats Utdanningsstipend.

Les mer om utdanningstilbudet på Addisco sine sider

Spørsmål om Addisco og deres utdanningstilbud kan rettes til Per Hegli

eller på telefon 481 52 5 78

 

LOs utdanningsfond

LOs Utdanningsfond har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer i LOs forbund som har rettigheter i fondet. FLT er ett av tolv LO-forbund som har rettigheter i fondet.

Fondet gir støtte til helårsstudium på hel- og deltid ved universitets- og høgskoler, fagskoler, videregående skoler, folkehøgskoler og grunnskole. Det gis også støtte til kortere kurs med minimum 30 timers varighet. For å søke støtte må du ha hatt sammenhengende LO-medlemskap i over tre år. Det holder med ett års sammenhengende medlemskap hvis du skal ta allmennfaglig utdannelse som fører fram til studiekompetanse, eller praksiskandidat kurs.

Trykk her for å lese mere om fondet på LO sine sider.

 

LO Stats utdanningsstipend

Utdanningsstipendet er for medlemmer som er tilsluttet tariffavtale i Staten eller Spekter.

LO Stats utdanningsstipend har til formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer og tillitsvalgte. Stipendet gis til enkeltmedlemmer på bakgrunn av søknad og dokumentasjon av utgifter.

Les mer om stipendet og last ned søknadsskjema på LO Stats nettsider

 

FLTs kurstilbud

Som FLT-medlem eller tillitsvalgt kan du delta på en rekke kurs. Disse arrangeres av forbundet sentralt eller i regi av en lokalavdeling. Våre kurs er åpne for alle medlemmer, men enkelte kurs passer best for aktive tillitsvalgte.

Les mer om hvilke kurs som tilbys på https://flt.no/artikler/kurs/