Årsberetning 2020

Jeg vil begynne oppsummeringen av året 2020 med å sitere Dronning Elizabeth av England som sa at det hadde vært et «Anus horribilis».

Året startet ganske så normalt selv om det hadde kommet signaler om at et nytt «influensavirus» hadde dukket opp i Wuhan i Kina. Fram til 12. mars var forholdene i arbeidslivet ganske normale selv om det nok var en del bekymringer for om viruset ville komme til Norge.

12. mars kunngjorde regjeringen at den ville innføre de strengeste tiltakene som har vært gjort i Norge i fredstid. Regjeringen valgte å stenge ned Norge 12. mars noe som ble kalt en nasjonal dugnad for å få Covid-19 viruset under kontroll. Bedrifter stengte ned og permitterte sine ansatte og avdelingen har vært borti flere tilfeller der bedrifter har fraveket ansiennitetsprinsippet ved permitteringer. Det verste eksempelet på misbruk av permitteringsinstituttet var en bedrift som permitterte et av våre medlemmer 100% men krevde at han arbeidet 100%, dette er det groveste eksempelet på misbruk som jeg har vært borti. Nedstengingen har også resultert i oppsigelser og det har vært flere §15.1 og §17.3 som avdelingen har deltatt på.

Å drifte avdelingen og forbundet under pandemien har også vært utfordrende. Mange av styremøtene ble gjennomført via digitale plattformer, det samme gjaldt forbundsstyremøtene. Når det gjelder andre møter så har det i de fleste tilfellene vært mulig å gjennomføre disse som fysiske møter, men noen få av disse har det vært nødvendig å gjennomføre på digitale plattformer. Høsten 2020 var leder i avdelingen, regionrådgiver og første nestleder i forbundet på rundreise i nordfylket for å besøke tillitsvalgte og medlemmer. Det var gjort avtaler med tillitsvalgte i forkant, men etter at reisen hadde startet ble det innført begrensninger som gjorde at vi ikke fikk besøke alle som det var gjort avtale med noe som var synd. En slik rundreise for å besøke medlemmer og tillitsvalgte er noe som avdelingen bør forsøke å få til minst en gang i året. På grunn av pandemien var avdelingen også nødt til å avlyse avdelingskonferansen 2020, det var ikke mulig å gjennomføre den slik det var planlagt på grunn av pandemien. Årsmøtet i avdelingen ble utsatt av samme årsak, men ble avhold digitalt høsten 2020.

Regjeringen skal ha ros for det at de endret permitteringsreglene og reduserte arbeidsgiverperioden til 3 dager. De som ble permittert på grunn av Covid-19 fikk 80% av lønnen i dagpenger, (opp til ca. 300.000 og 62,4% på inntekt over dette) dette har bidratt til at økonomien til den enkelte ikke har blitt like svekket som ved «ordinære» permitteringer. Regjeringen skal også ha ros for at de etter påtrykk fra LO og NHO aksepterte å forlenge permitteringsperioden med 6 måneder ut over tidligere maksgrense på 6 måneder. Hvordan situasjonen for de permitterte utvikler seg utover våren 2021 er usikkert, i verste fall vil det komme et ras av oppsigelser og avdelingen må være rustet til å håndtere dette hvis det verste skal skje.

LO-kongressen som skulle vært avholdt i mai 2021 har blitt utsatt til mai 2022. Avdelingen har sendt inn flere forslag til kongressen som forbundsstyret har behandlet og som skal tas opp til behandling under kongressen. Hvordan kongressen blir i 2022 er det ingen som kan si noe om på dette tidspunktet, men jeg håper at det blir en ordinær kongress der delegatene kan møtes fysisk. 2021 er også landsmøteår og avdelingsstyret er i gang med å planlegge hvordan det skal arbeides med forslag til landsmøtet dersom ikke dette også må utsettes. Bare tiden vil vise dette.

Tariffoppgjøret i 2020 var et forbundsvist oppgjør og det ble som vanlig fra NHO gitt signaler om at det ikke var noe å gi under oppgjøret på grunn av den situasjonen samfunnet stod oppe i, (alltid er det noe når det nærmer seg tariffoppgjør). Tradisjonen tro var det Fellesforbundet og Norsk Industri som åpnet ballet og etter mekling ble det enighet om et tillegg på kr. 0,50 pr time som utgjør i underkant av kr. 1000,00 pr år. Resultatet ble sendt til uravstemning og ble vedtatt. Oppgjørene til FLT har endt opp med det samme tillegget som det som ble framforhandlet i frontfagsoppgjøret.

I forhandlingene mellom Fellesforbundet og Norsk Industri ble FLT og LO dolket i ryggen av Fellesforbundet. De inngikk en avtale med Norsk Industri om endring i omfangsbestemmelsene som sier at Fellesforbundet også skal kunne organisere funksjonærer i bedriftene som er omfattet av denne avtalen. Dette er et klart brudd med FLTs omfangsbestemmelser og vil kunne skape sterk splittelse i LO-familien dersom det ikke er mulig å reversere denne avtalen. Ifølge LO leder kom dette som et like stort sjokk på LO som på FLT, det var ikke godkjent i LO-sekretariatet slik Los rutiner krever. Årsaken til at Fellesforbundet sentralt har valgt denne mildt sagt sleipe framgangsmåten er at de antakelig har innsett at dette er den eneste måten de kan fortsette å vokse på og da er tydeligvis FLT det neste forbundet de vil sluke.

Hvordan 2021 vil bli er det vanskelig å si noe om. 2020 ble avsluttet med innskjerping av restriksjonene for å begrense Covid-19 pandemien. Samtidig fikk Norge de første vaksinedosene tilsendt, og vi må håpe at denne vaksinen kan bidra til å få landet på fote igjen slik at samfunnet gradvis kan komme tilbake til normalen.

FLT avdeling 22 i Rogaland passerte for første gang i historien 2000 yrkesaktive medlemmer og vi håper at denne veksten vil fortsette og at medlemmene både vil benytte seg av de tilbudene som avdelingen kan gi og være fornøyd med de tilbudene vi kan tilby.

Jeg vil benytte anledningen til å ønske nye medlemmer velkomne og takke alle som er medlemmer i forbundet for at de har valgt FLT.

Leder FLT avdeling 22 i Rogaland

Helge Stølen Reiestad