Årsberetning 2021

2021 startet slik 2020 sluttet med korona opp og i mente. Avdelingen måtte på samme måte som i 2020 avlyse avdelingskonferansen. Årsmøtet for avdelingen ble avholdt på teams og noen få var møtt opp på Folkets Hus og deltok fysisk.

LO-kongressen ble utsatt med ett år, det samme gjelder FLTs landsmøte som er besluttet avholdt i november 2022.

Arbeidet i forbundsstyret har i stor grad vært preget av Fellesforbundets angrep på omfangsbestemmelsene der de vil organisere ledere i bedriftene. Avtalen som Fellesforbundet gjorde med Norsk Industri er vanskelig å få kjent ugyldig. Det er ingen tvil om at Fellesforbundet innehar frekkhetens nådegave. Dersom det skal gjøres endringer i omfangsbestemmelsene så skal dette behandles og godkjennes av Los sekretariat noe som ikke her ble gjort.  Hvordan Fellesforbundet vil håndtere dette vil vi få et varsel om i forbindelse med tariffoppgjøret 2022 og deretter på LO kongressen 2022. Avdelingen har allerede blitt kontaktet av tillitsvalgte og medlemmer på noen få bedrifter i høst der Fellesforbundet hadde vært inne og fortalt at alle ansatte skulle tilknyttes Industrioverenskomsten. Disse sakene er foreløpig lagt døde men utfordringen kan nok fort dukke opp igjen i starten på det nye året.                Avdelingen syntes det var svært viktig å få delt informasjon og bekymringer rundt dette og planla å arrangere medlemsmøter i alle deler av fylket men valgte ut Jæren og Stavanger som forsøksområder. Datoene var 24.11. på Jæren og 25.11. i Stavanger. For å gjøre det attraktivt hadde vi fått med LO Favør til å fortelle om tilbudene og svare på spørsmål. Nina Henriksen og Per Hegli fra Addisco skulle fortelle om hvilke tilbud de hadde til medlemmer som er underlagt tariffavtale. Resultatet av dette forsøket var at det møtte en pensjonistmedlem på Jæren og ingen med unntak av leder i avdelingen og LO Favør møtte i Stavanger. Med disse erfaringene valgte avdelingen å ikke gjøre flere forsøk på medlemsmøter i denne omgang. «Heldigvis» måtte begge representantene fra Addisco melde sykdomsforfall rett før første medlemsmøtet så FLT slapp å betale reisekostnader for de to.

På grunn av pandemien ble det vanskelig å drive aktiv rekruttering av medlemmer. Leder av avdelingen, regionsrådgiver Lisa Nordlund og første nestleder i forbundet Aud Marit Sollid forsøkte seg på en tur i nordfylket og Ryfylke med Sauda som var det lengste vi var. Mens vi var på vei ble det innført nye, strengere restriksjoner og mange av bedriftene vi hadde avtale med måtte kanselleres fordi de ikke fikk ta imot besøk. Vi forsøkte å treffe tillitsvalgte på kafeer men det var vanskelig. Vi fikk truffet noen tillitsvalgte men turen ble ikke det vi hadde håpet på.

9. mars 2021 mottok vi den triste meldingen om at LO-leder Hans Christian Gabrielsen hadde gått bort i en alder av 54 år. Vi lyser fred over hans minne.

13. september var det stortingsvalg og den blå-grønn-gule regjeringen ble skiftet ut med en rødgrønn mindretallsregjering bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. At SV ikke ble en del av denne regjeringen er det Senterpartiet som må ta ansvar for, i hele valgkampen hadde de fokus på en regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.. Dersom SV hadde blitt med i regjeringen så hadde vi fått en flertallsregjering med de fordelene det ville hatt. Valget kort oppsummert ga en svært sterk venstreside og det er å håpe at regjeringen velger å se til venstre når de skal ha flertall for saker i stortinget.

Høsten 2021 har vært preget av strømpriser som vel bare en gang tidligere har vært høyere enn i år. De ekstreme strømprisene vi har sett i løpet av høsten rammer mye av den industrien der vi har mange medlemmer slik som Hydro Karmøy og Sauda Smelteverk men også tradisjonell industri sliter med dette. Strømprisene rammer også det enkelte medlem ved at disse får redusert sin kjøpekraft og vi er inne i en ond spiral som, hvis det vedvarer vil ramme hele samfunnet. Norge er et land som ligger langt mot nord og det er et relativt kjølig klima og strøm er en nødvendighet for å «overleve». Strømprisene er resultatet av en villet politikk etter at energiloven ble endret i 1991 og strøm ble omgjort til en vare på nivå med frossenpizza og andre varer mot at strøm før dette var en del av norsk infrastruktur på nivå med vei, vann og avløp. Det har hele tiden blitt advart mot at utenlandskablene ville føre til import av europeiske strømpriser, det er dette vi nå ser resultatet av.

Heldigvis har det ikke kommet nye signaler fra Arbeids og inkluderingsdepartementet om at det kan være aktuelt å konkurranseutsette NAV-Tiltaket: Arbeidsforberedende trening (AFT). Forslaget som den forrige regjeringen lanserte møtte stor motstand hos både fagbevegelse og arbeidsgiversiden. Antallet Varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) har blitt trappet opp, men fyller langt fra behovet som ASVL og Arbeid og Inkludering sier det er. Avdelingen håper at den nye regjeringen fortsetter den offensive satsingen på de som står lengst fra arbeidsmarkedet kan gjøre seg nytte av.

Avdelingen sammen med regionsrådgiver har så langt som mulig bistått medlemmer som har kommet opp i problemer i forhold til jobb. Det har vært drøftingsmøter og forhandlingsmøter. Alle sakene er løst uten å belaste rettsvesenet. Noen av sakene har vært permitteringer som har brutt med både Arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen. Disse sakene er også løst til alles tilfredshet.

Avdelingen hadde i 2021 en netto økning på 33 medlemmer til 2666 hvorav 2026 er yrkesaktive, 621 er pensjonister og 20 studentmedlemmer. Rekrutteringen har vært veldig god, men utfordringen fremover blir å redusere utmeldingen av medlemmer. Noen går over i nye jobber og skifter av den grunn forbund og det er slik det skal være. Det er de som velger å melde seg ut uten at vi vet årsaken som er utfordringen.

Jeg vil til slutt takke alle nye og gamle medlemmer for året som har vært og håper at vi kommer ut av pandemien og går inn i en normaltilstand tidlig i 2022.

Helge Stølen Reiestad
Leder
FLT avdeling 22 i Rogaland