Året 2023

2023 har vært et ganske hektisk år som ble preget av to hovedsaker; prosessen med Industri og Energi og streiken i mellomoppgjøret. I tillegg har avdelingen også bistått medlemmer ute på bedriftene.

IE – FLT avdeling 22 i Rogaland har aldri hatt flere medlemmer enn det vi har i dag. Ved årets begynnelse satte avdelingen et mål om at vi skulle ha 4% vekst i medlemsmassen som er det samme målet som forbundet sentralt har, og dette greide vi.  Med 2200 yrkesaktive og totalt 2830 medlemmer beholder vi stillingen som den største avdelingen i landet hva angår yrkesaktive medlemmer. Grunnen til at vi opprettholder denne statusen vil jeg tro skyldes dyktige og aktive tillitsvalgte ute på bedriftene, og at forbundet har et godt tilbud til sine medlemmer. Det må allikevel være et tankekors at det er noen av de nyinnmeldte som ikke ønsker tariffavtale. Det blir sendt ut et velkomstskriv fra avdelingen en gang pr måned der det anbefales å tilknytte seg tariffavtale med de fordelene det har. Ved ikke å være underlagt tariffavtale frasier de seg retten til å benytte seg av Addisco og de har mindre mulighet til å være med og utvikle arbeidsplassen.

Nytt i 2023 var at det ble sendt ut to «nyhetsbrev» til alle medlemmene. Responsen som er kommet på dette er ensidig positiv, og det anbefales at avdelingen fortsetter med dette for å holde tett kontakt med medlemmene, og at avdelingen har oppdaterte medlemmer.

Streik i mellomoppgjøret 2023. Forhandlingene skjedde mellom Landsorganisasjonen i Norge og Næringslivets hovedorganisasjon og startet 27. mars 2023. Riksmekler mottok plassoppsigelse for LO’s medlemmer 30.03.2023 med begrunnelse at NHO viste liten forhandlingsvilje. For FLTs del var det medlemmer underlagt Teknisk Funksjonær overenskomsten som ble tatt ut i streik. Streiken ble iverksatt fra arbeidstidens start mandag 17.04.2023 ved arbeidstidens start. For FLT avdeling 22 i Rogaland var det 524 medlemmer som ble tatt ut i streik. De største bedriftene som var de som ble rammet hardest av streiken var Aibel, Aker Solutions og Rosenberg. Streikeviljen var stor hos medlemmene som ble tatt ut i streik, noe nok også NHO kjente på. Streiken ble avsluttet om ettermiddagen 20.04.2023 med et resultat som på daværende tidspunkt virket veldig bra, men som har bleknet i ettertid. Resultatet var 5,2% tillegg (kr. 7,50 til alle) i tillegg til at det ble gitt lavlønnstillegg til de lavest lønte medlemmene. I ettertid er det inflasjonsvekst, fortsatt høye strømpriser og ikke minst Sentralbankens rentehevinger som har medført at de aller fleste arbeidstakere nok en gang endte opp med reallønnsnedgang.

Det er foretatt en evaluering av streiken og hva som fungerte bra og hva som fungerte mindre bra. For FLTs medlemmer er det lenge mellom streikene og ikke alt fungerte like godt ved den siste streiken. Noen medlemmer trodde at alle FLTs medlemmer var tatt ut i streik og ikke bare de som var underlagt Teknisk Funksjonæravtalen.

Forbundsstyret har også i 2023 arbeidet mye med en fusjon mellom Industri og Energi og for å få dette på plass. Når avtalen om sammenslåing var på plass ble denne først behandlet i Landsrådet og deretter i Forbundsstyret. I landsrådet var det mot en stemme og Forbundsstyret vedtok avtalen enstemmig. Lørdag 09. desember ble dokumentet behandlet i ekstraordinært Landsmøte, og også der gikk det gjennom med overveldende flertall. Industri og Energi hadde behandlet avtalen på sitt ekstraordinære landsmøte et par dager før, og der ble sammenslåingsdokumentet enstemmig vedtatt. 11. desember ble det nye forbundet som har fått det foreløpige navnet IE – FLT etablert med i underkant av 80.000 medlemmer.

At de to forbundene nå har blitt ett er ikke det samme som at arbeidet nå er sluttført, det er vel mer rett å si at det er nå det begynner. Det er mye som må på plass fram til første ordinære Landsmøte som er høsten 2025. Det skal arbeides fram felles vedtekter og politisk plattform som skal legges fram for det første ordinære Landsmøtet. Det som er helt sikkert er at det nye forbundet går spennende tider i møte.

Til slutt vil jeg benytte anledningen til å ønske alle nye medlemmer velkomne til et fantastisk forbund. Til «gamle» medlemmer vil jeg si tusen takk for at dere fortsatt lojalt står som medlemmer. Vi satser på fortsatt medlemsvekst og et strålende år for alle.