Årsberetning 2022

Så var 2022 historie og vi går inn i et nytt spennende år. 2022 skulle i utgangspunktet være et «normalår» uten koronarestriksjoner, noe det absolutt ikke ble, men noe jeg vil komme tilbake til.

22.02.22 vedtok Los representantskap at årets tariffoppgjør (hovedoppgjør) skulle gjennomføres som et forbundsvist oppgjør der tradisjonen tilsier at det er «frontfaget» som forhandler først og legger rammene for hva konkurranseutsatt industri tåler av økte lønnsutgifter. Fellesforbundet måtte ha hjelp av Riksmekleren for å komme fram til et forslag som kunne anbefales. Et anbefalt forslag kom fram etter mekling på overtid og det var klart 01.04.2022 og innebar en lønnsøkning på 3,7% som også fikk flertall ved uravstemningen.

FLT startet sitt tariffoppgjør med forhandlinger om Teknisk Funksjonæroverenskomsten 14. og 15. juni uten å komme til enighet og oppgjøret gikk derfor til mekling. Meklingen var satt til 11. og 12. oktober og partene kom fram til enighet etter mekling på overtid. Resultatet av oppgjøret ble sendt på uravstemning og ble godkjent av medlemmene. Resultatet av oppgjøret legger også føringer på resultatet i forhandlingene på de andre overenskomstene og resultatet ble 3,7% tilsvarende kr. 4,00 pr time.

Året 2022 har vært preget av at Russland gikk til angrep på Ukraina, noe som skapte stor uro i Europa. Internasjonalt har det blitt innført sanksjoner mot samarbeid med Russland, og som svarte på dette med å begrense gasseksporten til Europa, som igjen har medført skyhøye energipriser som rammer innbyggere og næringsliv.

Energiprisene i Norge begynte å øke etter sommeren 2021, og strømprisen tok helt av etter at Norge åpnet de to siste overføringskablene til henholdsvis Tyskland og England høsten 2021. Disse kablene stod for 28% av all norsk strømeksport i 2021. De høye strømprisene har fortsatt inn i 2022, og når vi vet at det koster i underkant av 12 øre å produsere en kwh, og prisen til husholdninger og industri har vært oppe i kr. 7,00 pr kwh, så er noe rav ruskende galt!!! Norsk kraft blir solgt på en europeisk børs til høyeste pris som også bestemmer prisen til husholdningene og industri i Norge. For å bøte på de skyhøye prisene for husholdningene har regjeringen innført en strømstøtteordning der husholdningene får dekket 90% av strømprisen som er over kr. 0.70 pr kwh. En tilsvarende god strømstøtte har ikke til dags dato kommet på plass for næringslivet. Norsk vannkraft er finansiert av norske skattebetalere, og skulle være et strategisk virkemiddel for at norsk industri og norske innbyggere skulle sikres rimelig kraft som et konkurransefortrinn og for å videreutvikle velferdsstaten.  Slik er det ikke i dag.

Et annet forhold som har preget avdelingen og forbundet i 2022 er samtalene som pågår sammen med Industri og Energi om å etablere en samarbeidsavtale og kanskje på sikt i samarbeid etablere et nytt fagforbund innenfor LO-familien. Dette er et arbeid som er krevende og spennende og Landsmøtet i 2022 ga med et solid flertall grønt lys for å fortsette disse samtalene. Resultatet av de pågående samtalene vil fortsette utover i 2023, og til sist er det medlemmene ved en uravstemning som fatter en endelig beslutning som da vil bli behandlet på et ekstraordinært Landsmøte. Disse samtalene / forhandlingene kan være avgjørende for FLTs framtid som et selvstendig forbund. Et nytt forbund bestående av nåværende Industri og Energi og FLT vil, slik det ser ut i dag, bli det nest største forbundet innenfor privat sektor. Erfaringene med LO om at det er «kjøttvekta» som teller, vil det være vanskelig for LO å overse dette forbundet. FLT avdeling 22 i Rogaland har i perioden arrangert et medlemsmøte der Industri og Energi og FLT deltok. Fra Industri og Energi møtte første nestleder Lill-Heidi Bakkerud og andre nestleder Ommund Stokka, fra FLT møtte første nestleder Aud Marit Solli og andre nestleder Arnstein Aasestrand. Totalt deltok det ca. 30 medlemmer som fikk høre innledninger fra begge forbundene og deretter fikk stille spørsmål til panelet.

2022 har vært et aktivt år for avdeling 22 i Rogaland. Avdelingen stod for i overkant av 50% av de innsendte forslagene til forbundets Landsmøte, og det sier noe om aktiviteten i avdelingen. På Landsmøtet hadde avdelingen 16 delegater i tillegg til undertegnede som sitter i forbundsstyret og Jorunn Egeland som var leder for Kontrollkomiteen. På Landsmøtet mistet avdelingen et av forbundsstyremedlemmene, noe som var et nederlag for avdelingen, men Landsmøtet er suverent. Landsmøtet valgte også en delt løsning når det gjelder politisk valgt ledelse der Ulf Madsen skal fullføre arbeidet i forhold til Industri og Energi og så trer «påtroppende» forbundsleder Merete Jonas inn i hans sted.

Avdelingsleder i avdeling 22 i Rogaland deltok på den utsatte LO-kongressen, noe som var både arbeidskrevende og lærerikt. Det som var skuffende var at forbundets forslag til energipolitikk ikke fikk flertall.

Avdelingen har også i 2022 stilt opp for medlemmene der de har kommet opp i konflikt i sitt arbeidsforhold. Noen av disse sakene har vært ganske arbeidskrevende, men vi har greid å holde alle sakene utenfor rettsapparatet. Det er utrolig å se hvor lite kunnskap enkelte arbeidsgivere har om arbeidslivets spilleregler, særlig gjelder dette større arbeidsgivere som absolutt burde hatt denne kunnskapen. Avdelingen har også i 2022 hatt et veldig godt samarbeid med Regionsrådgiver Lisa Sabina Nordlund. Når ikke avdelingen har hatt egne ressurser til å stille opp for medlemmene så har Lisa stilt opp.

Tidligere leder Svein Tinnesand døde høsten 2022. Svein kom inn i styret i avdeling 22 som sekretær. Han hadde dette vervet fram til årsmøtet 1995 der han overtok som leder i avdelingen. Han hadde vervet som leder fram til årsmøtet 2001 da han gikk ut av avdelingsstyret.

Petter Gabrielsen døde 28. august, 81 år gammel. Petter var fagforeningsmann hele sin yrkeskarriere og en ressursperson for avdelingen i mange år gjennom sine mange verv, blant annet som nestleder, styremedlem og ansatt. Han satt også i Landsstyret 1999-2004. Som pensjonist var han aktiv seniorgruppa og hadde verv der som leder og også kasserer.

Jeg vil avslutte med å takke både nye og gamle medlemmer for at de har vært lojale og beholdt sitt medlemskap gjennom 2022 og ser fram til samarbeide i året som vi er inne i.

Helge Stølen Reiestad
Leder
FLT avdeling 22 i Rogaland