Endringsoppsigelser

veivalg© Ledelse og Teknikk 06/2015
Skrevet av Marius Træland – Rådgiver/jurist – FLT
Arbeidsavtalen er grunnlaget i arbeidsforholdet. Stillingstittel- og instruks setter grenser for hvilke oppgaver arbeidstaker kan pålegges. Om arbeidsgiver ønsker å gjøre vesentlige endringer i arbeidsforholdet vil dette ofte være en endringsoppsigelse.

Om endringene er så vesentlig at stillingens grunnpreg forandres vil dette være en endringsoppsigelse. Formelt er en endringsoppsigelse en oppsigelse av en arbeidsavtale med tilbud om en ny.

Endringsoppsigelse?

Ikke alle endringer av arbeidsforholdet vil være endringsoppsigelser. Arbeidsgiver har rett til å gjøre visse endringer på bakgrunn av styringsretten. Små endringer som ikke endrer grunnpreget i stillingen må arbeidstaker derfor godta. Eksempelvis vil arbeidsgiver ofte kunne pålegge arbeidstaker å bruke et nytt it-system i bedriften. Slike små endringer vil sjeldent medføre at stillingens grunnpreg endres. Motsatt hvor en funksjonær blir satt til å gjøre operatøroppgaver i bedriften. Arbeidet vil her ofte være endret i en slik grad at stillingens grunnpreg vil være borte. Endringene vil da kunne utgjøre en endringsoppsigelse. Når en skal vurdere om endringene utgjør en endringsoppsigelse er det naturlig å ta utgangspunkt i arbeidsavtalen. Om det står i arbeidsavtalen at arbeidssted er Bergen vil avtalen hindre arbeidsgiver å flytte arbeidstaker til Oslo. Andre ganger kan dette skillet være mer uklart. En tittel som «arbeidsleder» vil naturlig avgrense mot visse oppgaver. Men hvor skillet går vil ofte være vanskelig å fastslå. Ved vurderingen av hvor store arbeidsgivers begrensning er vil også andre forhold være av betydning. Stillingsinstruks, omstendighetene rundt ansettelsen, hva som er vanlig i bransjen/stillingen vil være av betydning. Om det står i stillingsutlysningen til en stilling at stillingen vil ikke innebære reisevirksomhet vil arbeidsgiver som utgangspunkt ikke pålegge arbeidstaker slik reise.

Saksgang

Som nevnt er endringsoppsigelser formelt oppsigelse av en arbeidsavtale med tilbud om en ny. Derfor må arbeidsmiljølovens regler om oppsigelse følges. Arbeidstaker skal innkalles til et drøftelsesmøte før beslutning om oppsigelse tas. Arbeidstaker skal motta en skriftlig oppsigelse. I oppsigelsen skal arbeidstaker varsles om at arbeidstaker kan kreve forhandlingsmøte. Arbeidstaker har her anledning til å få prøvd om endringsoppsigelsen er saklig. Først etter denne prosessen er gjennomført og oppsigelsestiden er utløpt kan arbeidsgiver iverksette endringene.

Veien videre

Om en pålegges vesentlige endringer vil en måtte vurdere om endringene ligger innenfor styringsretten eller om dette er å regne som en endringsoppsigelse. Om endringene er å regne som en endringsoppsigelse kan en kreve forhandlinger med arbeidsgiver. Som nevnt skal en da motta en skriftlig oppsigelse fra arbeidsgiver. Arbeidsgiver kan ikke gjennomføre endringen før etter utløpet av oppsigelsestiden.